รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ต.ค. 2565 08:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ MINT-W9 เดือนพฤศจิกายน 2565
หลักทรัพย์
MINT
แหล่งข่าว
MINT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 31 ต.ค. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MINT-W9
วันใช้สิทธิ                      : 15 พ.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 08 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 31.00
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.minor.com/th/investor-relations/warrant-information/mint-w9-information
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 88
อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 365 6116-7
บริษัทไม่รับเอกสารการแปลงสภาพทางไปรษณีย์ กรณีไม่
สามารถส่งเอกสารฉบับจริงได้ กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อขอสแกน
เอกสารมาก่อนที่ corp_secretary@minor.com (เพิ่มเติม
ในหมายเหตุ)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
หมายเหตุ                      :
(1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ 
ต้องแจ้งความจำนงต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน 
เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลักทรัพย์หรือเพื่อให้ออกใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ดำเนินการออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบริษัท
(2) หลักฐานที่ใช้ในการยื่นความจำนง
1. แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ ที่ได้กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้องชัดเจน (แบบฟอร์มสามารถ 
download
ได้ที่ https://www.minor.com/storage/page/ir/warrant/20210528-mint-warrant-notification-
form-w9-th.pdf)
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร 
โดยลงวันที่สั่งจ่าย
และส่งมอบถึงบริษัท ภายใน 11.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 หรือเงินโอน ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2565 โดยแนบ
หลักฐานการโอนเงินภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สั่งจ่าย 
"บัญชีการใช้สิทธิของใบแสดง
สิทธิ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท ซอย 71 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่
035-3-03480-5
4. หลักฐานประกอบการจองซื้อ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 
ปีก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัทและ/หรือหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 
ปีก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่ง
รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้