รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ต.ค. 2565 17:00:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2563 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
หลักทรัพย์
MAX
แหล่งข่าว
MAX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2563 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
รายละเอียด                     :
1.   การด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ และการชำระเงินให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา
2.  การไม่ส่งมอบงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด
3.  ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
4.  การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายกุศล สังขนันท์ )
                  กรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้