รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ย. 2565 12:58:00
หัวข้อข่าว
mai News :ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม (KLINIQ) เริ่มซื้อขาย 7 พ.ย. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                       ฉบับที่ 88/2565
                               4 พฤศจิกายน 2565

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม (KLINIQ) เริ่มซื้อขาย 7 พ.ย. นี้
 
บมจ. เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม หนึ่งในผู้นำการให้บริการด้านผิวหนังความงาม 
ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ "เดอะคลีนิกค์"
พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 7 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,390 ล้านบาท
 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "KLINIQ"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai 
ยินดีต้อนรับ บมจ. เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "KLINIQ" ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

KLINIQ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านผิวหนังความงาม 
ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัยตามหลักการแพทย์ ได้แก่
การให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนัง ผิวพรรณความงาม ลดน้ำหนัก ดูแลรูปร่าง ศัลยกรรม Wellness
และฟื้นฟูสุขภาพ โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่ง
ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ
และมีประสบการณ์ให้บริการตรวจรักษาโรคด้านผิวหนังและศัลยกรรมด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ภายใต้แบรนด์ "เดอะคลีนิกค์" ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำรวม 39
สาขา ครอบคลุม 15 จังหวัด ทั่ว 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ คลินิกเวชกรรม 35 สาขา ศูนย์ศัลยกรรม 1
สาขาที่สยามสแควร์ และร้านทำเล็บ 3 สาขา

KLINIQ มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 110 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 160 
ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานไม่เกิน 6
ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณไม่เกิน 9 ล้านหุ้น
และนักลงทุนสถาบันและบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 45 ล้านหุ้น เมื่อวันที่
28, 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2565 ในราคาหุ้นละ 24.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,470 ล้านบาท
มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,390 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO
คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 31.78 เท่า
คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 169.60 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
(fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.77 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ
 
นายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม (KLINIQ) เปิดเผยว่า 
บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นลำดับแรก
พร้อมการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ดังนั้นนวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทางบริษัทใช้จะต้องผ่านการยอมรับและตรวจสอบจากองค์การอาหารแล
ะยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ประเทศไทย
รวมถึงการทดสอบโดยคณะแพทย์ผู้ชำนาญของบริษัท โดยบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาบริการ
และทำการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ "เดอะคลีนิกค์"
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนในการขยายกิจการ
ลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติม ขยายกิจการศูนย์ศัลยกรรม และพัฒนาระบบ IT
และระบบข้อมูลลูกค้า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

KLINIQ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายแรกหลัง IPO คือ กลุ่มทองวัฒน์ ถือหุ้น 52.35% บมจ. เอกชัยการแพทย์ 
ถือหุ้น 7.27% และนายรัฐพล กิตติชัยตระกูล ถือหุ้น 7.16%
โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40%
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละปี
ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.theklinique.com และ www.set.or.th

                      "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________