รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ย. 2565 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ VL เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
หลักทรัพย์
VL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (VL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 509,217,101.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,018,434,202
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 59,556,250
ทุนใหม่ (บาท)                    : 538,995,226.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,077,990,452
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) จำนวน 
59,556,250 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 59,556,250 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.50
วันใช้สิทธิ                      : 27 ต.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 08 พ.ย. 2565
______________________________________________________________________