รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2565 17:09:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
หลักทรัพย์
GROREIT
แหล่งข่าว
GROREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล 
ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
ปี                         : 2022
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2565
หมายเหตุ                      :
ที่ จท. 28/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (GROREIT)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บลจ.วรรณ") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน ("กองทรัสต์") 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต์ สำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง
30 กันยายน 2565
โดยเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ดังนี้
สำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 
กองทรัสต์มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเป็นจำนวน 64.99 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 11.43
ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.33 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
โดยมีสาเหตุหลักมาจากช่วงเวลาในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน
เนื่องจากกองทรัสต์ได้มีการจัดตั้งขึ้นในปีก่อนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคิดเป็นจำนวน 81
วันเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 92 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร-
(นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้