รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2565 17:50:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และโออาร์ ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear "ลดโลกร้อน" ในการประชุมเอเปค 2565
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 90/2565
                                              9 
พฤศจิกายน 2565

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และโออาร์ 
ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear "ลดโลกร้อน" ในการประชุมเอเปค 2565

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูศักยภาพบริษัทจดทะเบียนไทย ตอกย้ำความเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำ 
ด้วยเป้าหมายการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในการประชุมเอเปค 2565
พร้อมจับมือกระทรวงการต่างประเทศและพันธมิตร ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear
"ลดโลกร้อน" โดยการนำหลักปฏิบัติ 6 Cares มาใช้ใน "ศูนย์ข่าวสีเขียว"
เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า
และบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรม โดยพันธมิตรตลาดทุนที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน ได้แก่
กลุ่มบริษัทบางจาก ที่ร่วมประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมจัดหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชย ด้าน เอสซีจี
สนับสนุนนวัตกรรมกระดาษรีไซเคิลได้ สำหรับตกแต่งงานประชุมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้ง
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ที่นำขยะพลาสติกสู่กระบวนการ Circular
Economy หลังเสร็จสิ้นงาน พร้อมต้อนรับสื่อมวลชนจากทั่วโลกกว่า 3,000 ราย ระหว่าง 14-19 พฤศจิกายน 2565
ที่ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การจัดการประชุมเอเปค 2565 
ประเทศไทยได้มุ่งเน้นส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลโดยการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิด Bio - Circular - Green Economy Model (BCG) เป็นพื้นฐานสำคัญ
โดยพื้นที่ศูนย์ข่าวของการประชุมซึ่งจะรองรับสื่อมวลชนจากทั่วโลกกว่า 3,000 รายที่เดินทางมาร่วมงาน
จะนำเสนอเป็น "ศูนย์ข่าวสีเขียว"
ที่สะท้อนศักยภาพของไทยในการขับเคลื่อนความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านบูธและนิทรรศการของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียน
คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขณะที่การบริหารจัดการขยะจะทำอย่างครบวงจร
สามารถติดตามผลและนำไปสู่เป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้ร่วมเป็น APEC Communication Partner สื่อสารการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค 2565
และร่วมออกบูธแสดงศักยภาพของตลาดทุนไทย และบทบาทการส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้
ได้ร่วมมือกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และพันธมิตรนำโครงการ Care the Bear "ลดโลกร้อน"
หนึ่งในโครงการภายใต้แพลตฟอร์มความร่วมมือลดภาวะโลกร้อน (Climate Care Collaboration Platform)
มาสนับสนุนการจัดการพื้นที่ "ศูนย์ข่าวสีเขียว" ในการประชุมเอเปค 2565 ครั้งนี้
ซึ่งรวมถึงพื้นที่จัดบูธนิทรรศการขององค์กรต่าง ๆ ที่ชั้น LG รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 22,000 ตารางเมตร
เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในการจัดกิจกรรม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมให้องค์กรที่ร่วมออกบูธในงาน รวมทั้งผู้ร่วมงาน
เข้าใจและนำหลักปฏิบัติ 6 Cares ไปใช้ ซึ่งประกอบด้วย การเดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
การลดใช้กระดาษและพลาสติก การงดการใช้โฟม การลดใช้พลังงาน การใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
และการลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง และข้อมูลจากการดำเนินการตามหลัก 6 Cares
จะถูกนำไปประเมินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในงาน

"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการพัฒนาแพลตฟอร์มความร่วมมือลดภาวะโลกร้อน (Climate Care Collaboration 
Platform) โดยการนำโครงการ "Care the Bear" มาสนับสนุนการจัดการประชุมเอเปค 2565
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือของกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และพันธมิตร
มุ่งหวังให้นานาประเทศเห็นถึงการขับเคลื่อนความยั่งยืนดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ที่ปฏิบัติได้จริง
วัดผลได้ เป็นต้นแบบและนำไปสู่การสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่าง ๆ
และขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

พันธมิตรตลาดทุนที่ร่วมโครงการ Care the Bear ภายในศูนย์ข่าวสีเขียวในการประชุมเอเปค 2565 ระหว่าง 14-19
พฤศจิกายน 2565 ได้แก่ กลุ่มบริษัทบางจาก ซึ่งจะประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
พร้อมจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยผ่าน Carbon Markets Club มาชดเชย ด้าน
เอสซีจี สนับสนุนนวัตกรรมกระดาษรีไซเคิลสำหรับตกแต่งงานประชุม เช่น ฉากถ่ายภาพ จุดทิ้งขยะ
โดยหลังใช้งานเสร็จสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นชั้นวางหนังสือ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมทั้ง โออาร์
ที่สนับสนุนจุดแยกขยะ
และนำขยะพลาสติกไปสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซคลิ่งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้งานใหม่ได้
เพื่อสนับสนุนแนวคิด BCG Economy ของการประชุม APEC ในครั้งนี้
นับว่าภาคธุรกิจแต่ละรายได้นำเอาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาบูรณาการการทำงานร่วมกัน
เพื่อให้การดำเนินการครอบคลุมในทุกมิติ" นายภากรกล่าว

องค์กรที่สนใจลดโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานอีเวนต์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไ
ด้ที่ www.carethebear.com

                "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________