รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2565 13:43:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไข)
หลักทรัพย์
MORE
แหล่งข่าว
MORE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง (แก้ไข)                    : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม 
(แก้ไข)
รายละเอียด (แก้ไข)                  :
ตามข้อมูลที่เผยแพร่ในตลาดหลักทรัพย์ว่ามีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ค่อนข้างผัวผวนอย่างมีสาระสำคัญนั้น
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการที่สำคัญใด ๆ นอกเหนือจากที่บริษัทฯ 
ได้มีการเผยแพร่สารสนเทศตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้วก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ หากมีข้อมูลหรือพัฒนาการใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ 
จะแจ้งให้ทราบต่อไป


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ )
                  กรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้