รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2565 21:02:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การแก้ไขวงเงินและรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
หลักทรัพย์
AQUA
แหล่งข่าว
AQUA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 พ.ย. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 ธ.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 พ.ย. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 พ.ย. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : แบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้