รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ย. 2565 08:25:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CCET เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
หลักทรัพย์
CCET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) (CCET)
ทุนเดิม (บาท)                    : 5,385,202,917.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,385,202,917
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,141,563
ทุนใหม่ (บาท)                    : 5,386,344,480.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,386,344,480
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : 
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 973,200 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน
1,141,563 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.173
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.841
วันใช้สิทธิ                      : 10 พ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 17 พ.ย. 2565
______________________________________________________________________