รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ย. 2565 08:21:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MINT เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
หลักทรัพย์
MINT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 5,274,988,474.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,274,988,474
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 26,357
ทุนใหม่ (บาท)                    : 5,275,014,831.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,275,014,831
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MINT-W7) จำนวน 20,477 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,477 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 21.60
วันใช้สิทธิ                      : 15 พ.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MINT-W8) จำนวน 5,654 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,654 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 28.00
วันใช้สิทธิ                      : 15 พ.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MINT-W9) จำนวน 226 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 226 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 31.00
วันใช้สิทธิ                      : 15 พ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 23 พ.ย. 2565
______________________________________________________________________