รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2565 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JCKH เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
หลักทรัพย์
JCKH
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JCKH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 526,971,977.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,107,887,911
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 15,209,344
ทุนใหม่ (บาท)                    : 530,774,313.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,123,097,255
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 7/2565 จำนวน 1,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน
7,575,757 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 7,575.757
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.132
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 18 พ.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 5/2565 จำนวน 1,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน
7,633,587 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 7,633.587
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.131
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 21 พ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 พ.ย. 2565
______________________________________________________________________