รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2565 07:07:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ UPA-W2
หลักทรัพย์
UPA
แหล่งข่าว
UPA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 25 พ.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : UPA-W2
วันใช้สิทธิ                      : 27 ม.ค. 2566
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 06 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 27 ม.ค. 2566
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 04 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 27 ม.ค. 2566
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 12 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 26 ม.ค. 2566
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.50
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 28 ม.ค. 2566
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://www.unitedpowerofasia.com
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : เลขานุการบริษัท
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ เอ,บี,ดี/1 ถนน
ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2677-7151
โทรสาร  0-2677-7152
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายวิชญ์ สุวรรรศรี
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้