รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2565 07:50:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ UREKA เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
หลักทรัพย์
UREKA
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (UREKA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 408,732,144.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,634,928,576
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,993,605
ทุนใหม่ (บาท)                    : 410,730,545.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,642,922,181
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 13/2565 จำนวน 10,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 7,993,605 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 799.3605
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.251
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 18 พ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 พ.ย. 2565
______________________________________________________________________