รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2565 08:23:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PPPM เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM)
ทุนเดิม (บาท)                    : 10,423,583,507.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,423,583,507
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 22,843,822
ทุนใหม่ (บาท)                    : 10,446,427,329.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,446,427,329
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 15,151,515 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 7,575.7575
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.132
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 21 พ.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 1,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 7,692,307 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 7,692.307
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.13
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 22 พ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 พ.ย. 2565
______________________________________________________________________