รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2565 08:32:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SDC เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
หลักทรัพย์
SDC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (SDC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,376,548,925.80
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,765,489,258
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 17,868,745
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,378,335,800.30
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,783,358,003
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 11,695,906 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 5,847.953
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.171
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 21 พ.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 1,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 6,172,839 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 6,172.839
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.162
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 23 พ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 พ.ย. 2565
______________________________________________________________________