รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2565 09:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร สำหรับผลการดำเนินงาน จนถึง งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TPIPL
แหล่งข่าว
TPIPL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 พ.ย. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 08 ธ.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 ธ.ค. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 ธ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ )
                    กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ                      :
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงงวด 6
เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 568,057,050 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 8 ธันวาคม 2565
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 ธันวาคม 2565
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้