รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2565 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : XIAOMI41C2304A เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด (JPM)
ชื่อย่อ DW                      : XIAOMI41C2304A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท XIAOMI 
CORPORATION (1810) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน
2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 28 พ.ย. 2565
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 100,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : บริษัท XIAOMI CORPORATION (1810) (XIAOMI)
ตลาดหลักทรัพย์ที่สินทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน         : The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX")
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 100,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)         : 14 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)               : 0.07143
ราคาการใช้สิทธิ (ดอลลาร์ฮ่องกง)             : 11.60
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 27 ก.พ. 2566
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 27 เม.ย. 2566
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึงวันที่ 03 พ.ค. 2566
วันครบกำหนดอายุ                   : 03 พ.ค. 2566
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 03 พ.ค. 2566
วันที่พ้นสภาพ                     : 04 พ.ค. 2566
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทเจ.พี.มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี (JPMSPLC)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
URL ข้อมูลราคาสินทรัพย์อ้างอิง              : 
https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1810&sc_lang=en
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________