รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2565 17:14:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ MBK-W4 เดือนธันวาคม 2565
หลักทรัพย์
MBK
แหล่งข่าว
MBK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 25 พ.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MBK-W4
วันใช้สิทธิ                      : 15 ธ.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 07 ธ.ค. 2565 ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2.935
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.0221
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://investor-th.mbkgroup.co.th/warrant.html
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายคดีและงานนิติบุคคล
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 8 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวง
วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-853-7834 , 02-853-7814
โทรสาร 02-853-7835
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้