รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2565 17:35:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิ
หลักทรัพย์
THAI
แหล่งข่าว
THAI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 พ.ย. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 31,499,688,248
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 31,499,688,248
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ 
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 9,822,473,626
 จัดสรรให้กับ                   : อื่นๆ
  รายละเอียดการจัดสรร               : ตามหมายเหตุ ข้อ 2. ถึง ข้อ 5.
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 21,677,214,622
หมายเหตุ                      :
1. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม 
โดยไม่จัดสรรและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้การบินไทยมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential
Public Offering - PPO) (หากมี) จำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น
และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อนี้คงเหลือ จะถูกนำไปเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ (Employee
Stock Option Program - ESOP) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement - PP) ตามลำดับ (หากมี)
2. 
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้สนับสนุนสินเชื่อใหม่ตามข้อตกลงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 จำนวนไม่เกิน 4,911,236,813 หุ้น
3. การแปลงหนี้เดิมตามแผนฯ ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 
(เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มิใช่สถาบันการเงิน) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
5,039,896,007 หุ้น
4. การแปลงหนี้เดิมตามแผนฯ ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18-31 
ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น
5. การใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6
และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18 - 31 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
1,903,608,176 หุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้