รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ย. 2565 08:15:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญของ SVH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์
SVH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิกถอนหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (SVH)
วันที่เพิกถอน                     : 08 ธ.ค. 2565
เหตุผล                       :
 - ขอเพิกถอนโดยสมัครใจ
หมายเหตุ                      :
ตามที่บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (SVH) ได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท 
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บัดนี้ SVH
ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564
แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ SVH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่  8
ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยหุ้นสามัญของ SVH จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 7
ธันวาคม 2565
______________________________________________________________________

Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________