รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ย. 2565 08:22:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
หลักทรัพย์
IRCP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (IRCP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 266,559,321.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 533,118,643
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,686,455
ทุนใหม่ (บาท)                    : 268,902,549.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 537,805,098
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 9/2565 จำนวน 1,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 903,342 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 903.342
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.107
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 16 พ.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 9/2565 จำนวน 1,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 925,925 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 925.9259
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.08
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 17 พ.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 
Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 9/2565 จำนวน 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,899,334
 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 949.667
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.053
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 21 พ.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 9/2565 จำนวน 1,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 957,854 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 957.854
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.044
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 22 พ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 29 พ.ย. 2565
______________________________________________________________________