รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2565 07:42:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ธันวาคม 2565
หลักทรัพย์
IRCP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (IRCP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 268,902,549.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 537,805,098
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,967,410
ทุนใหม่ (บาท)                    : 270,386,254.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 540,772,508
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 10/2565 จำนวน 1,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 983,284 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 983.284
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.017
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 25 พ.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 9/2565 จำนวน 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,984,126 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 992.063
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.008
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 29 พ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 06 ธ.ค. 2565
______________________________________________________________________