รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ม.ค. 2566 12:35:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (เพิ่มเติมข้อมูล)
หลักทรัพย์
MORE
แหล่งข่าว
MORE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง (แก้ไข)                    : ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2565 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (เพิ่มเติมข้อมูล)
รายละเอียด (แก้ไข)                  :
ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (เพิ่มเติมข้อมูล)


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ )
                  เลขานุการบริษัท
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้