รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ม.ค. 2566 21:55:00
หัวข้อข่าว
SET News : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขาย เพื่อรองรับระบบซื้อขายใหม่และขยายโอกาสการลงทุน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                               ฉบับที่ 1/2566
                                       6 มกราคม 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขาย เพื่อรองรับระบบซื้อขายใหม่และขยายโอกาสการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีความทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น
รวมทั้งเพิ่มความสะดวกและขยายโอกาสในการลงทุน ทั้งนี้
เพื่อให้พร้อมรองรับระบบซื้อขายใหม่ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 1 ของปีนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่ที่จะเปิดให้บริกา
รในไตรมาส 1 ของปี 2566 นี้
รวมถึงทบทวนกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
และให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น
ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของเกณฑ์ที่ปรับปรุงได้ดังนี้

ปรับเกณฑ์การกำหนดราคาเปิดและราคาปิด (Equilibrium Price) 
ซึ่งสอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โดยราคาเปิดและราคาปิดอาจอยู่นอกกรอบราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต่ำสุด (Floor) ได้ ?1 ช่วงราคา
จากเดิมที่กำหนดให้อยู่ในกรอบราคาที่ไม่เกินกว่า Ceiling & Floor

เพิ่มเครื่องหมาย P (Pause) 
สำหรับกรณีที่มีการใช้มาตรการกำกับการซื้อขายกับหลักทรัพย์ที่มีสภาพการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
แทนการใช้เครื่องหมาย SP (Suspension) กับกรณีดังกล่าวในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุน

เพิ่มประเภทคำสั่งที่มีอายุข้ามวัน (Overnight Order) โดยผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งประเภท Good till 
Cancel (GTC) หรือ Good till Date (GTD) ได้ ซึ่งคำสั่งที่ยังไม่ถูกจับคู่
จะคงค้างอยู่ในระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะถูกยกเลิก หรือจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ส่งคำสั่งกำหนด
 แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่า 30 วัน

ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor ของหุ้น Foreign เป็นไม่เกิน ?60% ของราคาอ้างอิงสำหรับทุกวิธีการซื้อขาย 
ด้วยปัจจุบันการซื้อขายหุ้น Foreign ด้วยวิธี Trade Report สำหรับธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่
(คือจำนวนหลักทรัพย์ตั้งแต่ 1 ล้านหน่วยขึ้นไปหรือมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป) มีค่า
Ceiling & Floor ที่ไม่เกิน ?30% ของราคาอ้างอิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการซื้อขายหุ้น Foreign
ด้วยวิธีการซื้อขายอื่น

ยกเลิกการซื้อขายหน่วยย่อยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrant: DW) หรือที่เรียกว่า "Odd 
Lot" ซึ่งเป็นการซื้อขาย DW ที่ต่ำกว่า 100 หน่วย เนื่องจากปัจจุบันมูลค่าการซื้อขาย DW
ที่เป็นหน่วยย่อยมีจำนวนน้อยมาก

นอกจากนี้ เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับการซื้อขายโดยรวม 
ยังมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้เมื่อเกิดเหตุระบบขัดข้องด้วย
โดยกฎเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้พร้อมกับการเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์ซื้อขายที่ปรับปรุงใหม่ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
www.set.or.th/th/market/information/trading-procedure/new-trading
 
                  "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________