รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ม.ค. 2566 21:56:00
หัวข้อข่าว
TFEX News :ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขาย เพื่อรองรับระบบซื้อขายใหม่
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
 ฉบับที่ 1/2566
                                                 6 
มกราคม 2566

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขาย เพื่อรองรับระบบซื้อขายใหม่

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขายให้มีความทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น
รวมถึงรองรับระบบซื้อขายใหม่ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 1 ของปีนี้

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่ที่จะเป
ิดให้บริการในไตรมาส 1 ของปี 2566 นี้
รวมถึงทบทวนกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
และให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น
ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของเกณฑ์ที่ปรับปรุงได้ดังนี้

ปรับเกณฑ์การกำหนดราคาเปิด (Equilibrium Price) 
ซึ่งจะสอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่และแนวปฏิบัติของตลาดต่างประเทศ โดยราคาเปิดอาจอยู่นอกกรอบราคาสูงสุด
(Ceiling) และราคาต่ำสุด (Floor) ได้ ?1 ช่วงราคา จากเดิมที่กำหนดให้อยู่ในกรอบราคาที่ไม่เกินกว่า
Ceiling & Floor

ปรับปรุงประเภทคำสั่งซื้อขาย ซึ่งมีการปรับปรุงระยะเวลาคงค้างของคำสั่งซื้อขาย Good till Cancel (GTC) 
หรือ Good till Date (GTD) เป็น 255 วัน และเพิ่มคำสั่งประเภท Session State Order
ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถกำหนดให้คำสั่งซื้อขายมีผลเมื่อถึงช่วงเวลาซื้อขายที่กำหนด (Session Trigger)
จากเดิมที่สามารถกำหนดเงื่อนไขให้คำสั่งซื้อขายมีผลด้วยราคา (Price Trigger) เท่านั้น

ปรับปรุงแนวทางหยุดการซื้อขาย หรือ Circuit Breaker สำหรับสินค้า Commodity Futures, Currency Futures 
และ Interest Rate Futures โดยปรับลดช่วงเวลาหยุดการซื้อขายลดลงเหลือ 2 นาที ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบสภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงของการซื้อขาย
แต่ลดระยะเวลาหยุดการซื้อขายลงเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนได้รวดเร็วตามสินค้าอ้างอิ
งที่ยังคงมีการซื้อขายในตลาดโลก

นอกจากนี้ เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับการซื้อขายโดยรวม 
ยังมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
อาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้เมื่อเกิดเหตุระบบขัดข้องด้วย โดย
กฎเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้พร้อมกับการเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์ซื้อขายที่ปรับปรุงใหม่ได้ที่เว็บไซต์ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ 
www.tfex.co.th
______________________________________________________________________