รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ม.ค. 2566 07:55:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
CK
แหล่งข่าว
CK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานผลการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน              

เรื่อง                        : รายงานผลการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน
วันที่รายงานผล                    : 26 ม.ค. 2566

รายงานผลการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน/ผ่านตลาดหลักทรัพย์
 วันที่จำหน่าย                    : 25 ม.ค. 2566
 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ (หุ้น)              : 500,000
 ราคาสูงสุด (บาท/หุ้น)                : 23.80
 ราคาต่ำสุด (บาท/หุ้น)                : 23.60
 มูลค่ารวม (บาท)                  : 11,865,000.00
 จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                : 27,759,100

จำนวนหุ้นซื้อคืนคงเหลือที่ยังมิได้จำหน่ายรวม
 จำนวนหุ้นซื้อคืนที่ยังมิได้จำหน่าย (หุ้น)          : 27,759,100
 % ของจำนวนหุ้นซื้อคืนที่ยังมิได้จำหน่าย          : 1.64
ต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
 มูลค่ารวมของหุ้นซื้อคืนที่ยังมิได้จำหน่าย (บาท)       : 520,025,099.85
 วันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นซื้อคืน       : 01 ก.ย. 2566

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( ดร. อนุกูล ตันติมาสน์   )
                    กรรมการ  
                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้