การขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย:
Suspension (SP)
ช่วงเวลา:
01/01/2565 - 31/03/2565

หลักทรัพย์ เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
1. สาเหตุเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงิน :  10 ครั้ง
APEX SP 01/03/2565 -
BYD SP 01/03/2565 02/03/2565
GL SP 01/03/2565 -
MAX SP 01/03/2565 -
POLAR SP 01/03/2565 -
ACAP SP 28/02/2565 01/03/2565
SSS SP 28/02/2565 -
THAI SP 28/02/2565 -
PE SP 21/02/2565 -
TAPAC SP 05/01/2565 06/01/2565
2. สาเหตุเกี่ยวกับ Corporate Action :  1 ครั้ง
HYDRO SP 24/01/2565 01/02/2565
3. สาเหตุเกี่ยวกับมีสารสนเทศสำคัญที่ยังไม่ครบถ้วน และอื่นๆ :  1 ครั้ง
MAX SP 28/02/2565 -
4. อื่นๆ
-