SET Research ย้าย page ใหม่ ไปยัง

https://www.set.or.th/th/setresearch/setresearch_p1.html

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 
 

 

 

SET Note Volume 1/2560:

ผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey): Economic Outlook ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560

  • CEO ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะเติบโตดีขึ้น โดยคาดว่าจะเติบโตอยู่ในช่วง 3% - 4% โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโต ทางเศรษฐกิจที่สำคัญยังคงเป็นยโยบายการคลังและค่าใช้จ่ายภาครัฐ และการท่องเที่ยว ขณะที่ CEO มองว่า เสถียรภาพการเมืองในประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะมีบทบาทต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ขณะที่ความไม่ชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจและ การเมืองโลกจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
  • ด้านการดำเนินธุรกิจ CEO ส่วนใหญ๋คาดว่าผลประกอบการในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 จะปรับตัวดีขึ้น โดย 50% ของ CEO ที่ตอบแบบ สอบถามคาดว่ารายได้ของบริษัทในปี 2559 จะเติบโตมากกว่า 6% ซึ่่งมากกว่าการคาดการณืครั้งก่อนที่มีเพียง 28%
  • ด้านการลงทุน พบว่า CEO ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม คาดว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ในสัดส่วนที่ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งการลงทุนในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร | อ่านฉบับย้อนหลัง |

           

"SET Note 7/2559 บทวิเคราะห์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทย ไตรมาส 3/2559"

" ในไตรมาส 3/2559 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีกำไรสุทธิรวม 227,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138% จากไตรมาส 3/2558 ในขณะที่ยอดขายรวม 2,543,726 ล้านบาท ซึ่งีสาเหตที่กำไรสุทธิสุทธิเพิ่มขึ้นแต่ยอดขายลดลง ได้แก่ ความสามารถในการบริหารต้นทุนขายที่ดีขึ้นที่มีเสถียรภาพมากกว่าไตรมาส 3/2558 ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค`กลับมามีกำไรในไตรมาส 3/2559 จากที่ประสบภาวะขาดทุนในไตรมาส 3/2558

| ดาวน์โหลดเอกสาร | อ่านฉบับย้อนหลัง |

 
   

รวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุนไทยและตลาดต่างประเทศ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

CMRI Research Paper
CMRI Working Paper

more
 
 
 
   

 

General presentations

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
 
(SET's current market situation)
ภาพรวมตลาดทุนไทยเชิงเปรียบเทียบ
  (Presence of Thai securities market)
  among other exchanges)

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560

| Report | Full Presentation |

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559

| Report | Short Presentation | Full Presentation |

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2558
พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ นับตั้งแต่เริ่มการซื้อขาย (ปี 2518 - 2557)
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วงไตรมาส 2 - 3ปี 2558
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
(CEO Survey)

บทบาทของตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Recent presentations/reports

General presentations

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้มีศักยภาพลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
  และนักลงทุนบุคคลในต่างจังหวัด
ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุน:
  กลุ่มคนช่วงอายุ 20-29 ปี
ผลการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการบริหารการลงทุน
  ของผู้จัดการกองทุน
ผลการวิจัยเรื่องความต้องการบริการจากตลาดทุน
  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ผลการวิจัยโครงการวิจัยผู้ลงทุน ประจำปี 2553
  (Investor Research Survey 2010)
การสำรวจพฤติกรรมของนักลงทุนบุคคลที่เน้นการลงทุนระยะสั้น
  ในตลาดหุ้นไทย
  more
 
 
 
       

สรุปพัฒนาการที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศรายเดือน

มีนาคม 2560
กันยายน 2559
กุมภาพันธ์ 2560
สิงหาคม 2559
มกราคม 2560
กรกฎาคม 2559
ธันวาคม 2559
มิถุนายน 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤษภาคม 2559
ตุลาคม 2559
เมษายน 2559

ดูข้อมูลย้อนหลัง คลิกที่นี่

เมษายน 2560

มีนาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มกราคม 2560

ธันวาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

Capital Market Research

Forum ครั้งที่ 2/2560

เสวนาในหัวข้อ

 

"วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ

จากผลสำรวจผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน

(CEO Survey)""

โดย

ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 

ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

รองผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

เวลา 14.00 - 16.00 น.

หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ (SET Hall)

ชั้น 3 อาคาร B

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดินแดง

 

 

สำรองที่นั่ง

mail to researchdepartment@set.or.th

 

 

Frequently Requested Statistics
Research Grants  
What's on
   เอกสารประกอบงานสัมมนา International Capital Markets Conference (ICMC) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 - 1 ธันวาคม 2558

 

more
Useful Links
  Contact Us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.set.or.th/setresearch มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่าน โดยได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ผู้เขียนสังกัดอยู่ การจัดทำเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ต่อเพื่อการศึกษา/วิจัย/เผยแพร่ เพื่อให้ความรู้และประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยได้ โดยระบุแหล่งที่มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center โทร.02 009 9999
top