Language :

ประเภทของข้อมูล

บริการข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันทำการ รวมถึงข้อมูลย้อนหลัง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูล End of Day

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (Equity Market)

ข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ (End of day data)

OAQ

 

บริการข้อมูลหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นวันทำการ ได้แก่ ข้อมูลราคาปิดสิ้นวันและค่าสถิติสำคัญรายหลักทรัพย์, ดัชนีหลักทรัพย์และภาพรวมตลาดแยกตามนักลงทุน

 

OAQ-TRI

 

ข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม(TRI) และ อัตราผลตอบแทน รายหลักทรัพย์ (ROI)

 

 

 

 

OAQ-Beta

 

ข้อมูลความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เทียบกับดัชนีหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Beta)

 

 

OAQ-Index weight and Tracker file

 

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี และข้อมูลการถ่วงน้ำหนัก (Index Weighting) รวมถึง Corporate Action ที่ส่งผลต่อการถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์

ข้อมูลดัชนีที่ให้บริการ ได้แก่ SET, SET50, SET100, SETHD, SETTHSI และ sSET

 

OAQ-Security Profile

 

 

ข้อมูลรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะทำการซื้อขายในวันทำการถัดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

PSIMS-NVDR

 

 

ข้อมูลการถือครองหุ้นของบริษัท Thai NVDR และ การซื้อขายหลักทรัพย์ Short Sale, TTF และ NVDR

 

 

 

 

 

 

 

PSIMS-Broker Trading

 

ข้อมูลภาพรวมการซื้อขายของแต่ละบริษัทสมาชิกรายวัน

 

PSIMS-Foreign Limit

 

ข้อมูลภาพรวมการถือครองหุ้นสามัญต่างประเทศ (Foreign Stock)

 

PSIMS-Major Shareholder

 

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเปอร์เซ็นต์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float)

 

OAQ-Voting & Treasury Stock Data

 

ข้อมูลจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง (Voting Stock) และข้อมูลหุ้นซื้อคืน (Treasury Stock)

 

 

ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ (End of day data including Historical data)

PSIMS-Equity

 

ฐานข้อมูลราคาซื้อขาย ข่าว งบการเงิน และข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ (ปี 2518)

 

PSIMS-Trading

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์รายวัน ย้อนหลังตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ

 

 

 

PSIMS-News&Financial

 

ข้อมูลข่าวและข้อมูลงบการของบริษัทหลักทรัพย์ย้อนหลังตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ

 

 

PSIMS-Company

 

ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทย้อนหลังตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ

 

 

 

PSIMS-Security

 

ข้อมูลและรายละเอียดพื้นฐานของบริษัท เช่น Corporate Action, การเปลี่ยนชื่อและ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ย้อนหลังตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ

 

ข้อมูลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Market)

ข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ (End of day data)

ODQ

 

บริการข้อมูลราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลราคาปิดสิ้นวันและค่าสถิติสำคัญรายซีรีย์ และภาพรวมตลาดแยกตามนักลงทุน

 

ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ (End of day data including Historical data)

PSIMS-Derivatives

 

ฐานข้อมูลราคาซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ย้อนหลังตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ (ปี 2549)

 

 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.