Language :

ประเภทของข้อมูล

บริการข้อมูลย้อนหลังของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทยแบบรายครั้ง เพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึก สำหรับการใช้งานแบบบุคคลหรือภายในองค์กรโดยไม่เผยแพร่ต่อ (Internal Use)

ข้อมูล Historical

ข้อมูลการซื้อขายระหว่างวันย้อนหลัง (Historical Tick Data)

ข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์ราย Tick (Equity Trading Ticker)

 

 

ข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน 2555

 

ข้อมูลราคาเสนอซื้อ/ขาย หลักทรัพย์ (Equity 5 Bids/Offers)

 

 

ข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน 2555

 

ข้อมูลราคาดัชนีทุกดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (All Indices)

 

ข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน 2555

 

ข้อมูลราคาซื้อขายอนุพันธ์ระหว่างวันราย Tick (TFEX Trading Ticker)

 

ข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557

 

ข้อมูลราคาเสนอซื้อ/ขาย อนุพันธ์ (TFEX 5 Bids/Offers)

 

ข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557

 

ข้อมูลการซื้อขายและสถิติ ณ สิ้นวันย้อนหลัง (Trading and Statistics data)
ข้อมูลการซื้อขายสิ้นวันทุกหลักทรัพย์และข้อมูลสถิติหลักทรัพย์

 

ข้อมูลตั้งแต่ 30 เมษายน 2518

 

ข้อมูลผลตอบรวมแทนรายหลักทรัพย์ (ROI)

 

ข้อมูลตั้งแต่ 2 มกราคม 2545

 

ข้อมูลค่าเบต้า (Beta) รายหลักทรัพย์

 

 

ข้อมูลตั้งแต่ 1 เมษายน 2545

 

ข้อมูลดัชนีและสถิติของ SET Index

 

ข้อมูลตั้งแต่ 30 เมษายน 2518

 

ข้อมูลดัชนีและสถิติ SET50 Index

 

ข้อมูลตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2538

 

ข้อมูลดัชนีและสถิติ SET100 Index

 

ข้อมูลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2548

 

ข้อมูลดัชนีและสถิติรายกลุ่มอุตสาหกรรม

 

ข้อมูลตั้งแต่ 30 เมษายน 2518

 

 

 

ข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวมของภาพรวมตลาด (TRI)

 

ข้อมูลตั้งแต่ปี 2545

 

 

 

ข้อมูลการซื้อขายสิ้นวันของอนุพันธ์ทุกซีรีย์

 

ข้อมูล Futures ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549
ข้อมูล Options ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550

 

ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ณ สิ้นวันย้อนหลัง (Listed Company data)

ข้อมูลงบการเงิน

 

 

ข้อมูลตั้งแต่ปี 2540

 

ข้อมูลการเพิ่มทุน/การให้สิทธิ/การจ่ายปันผล

 

ข้อมูลตั้งแต่ปี 2530

 

ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

 

 

ข้อมูลผู้ถือหุ้นต่างด้าว (Foreign Limit)

 

ข้อมูลข่าวประจำวัน

 

ข้อมูลตั้งแต่ปี 2538

 

ข้อมูลแบบฟอร์ม 56-1

 

ข้อมูลตั้งแต่ปี 2539

 

ข้อมูลรายงานประจำปี

 

ข้อมูลตั้งแต่ปี 2552

 

 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.