Language :

SpecialQ

 

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ปี 2564


ท่านคาดว่าปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร (คาดว่าน่าจะมีผลลบมาก – คาดว่าน่าจะมีผลบวกมาก)

 

1.โปรดระบุการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจท่านในปี 2564 (อาทิ Digital transformation, Talent management, Culture Change, การส่งเสริมการขายบนออนไลน์แพลทฟอร์ม, การลดพนักงาน, การปิดโรงงาน ฯลฯ

2.การตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย

  2.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยจะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ในปี (2564) หรือไม่

  2.2 ท่านคิดว่าสถานการณ์ธุรกิจของท่าน ณ ปี 2563 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปี 2562

  2.3 ท่านคาดการณ์ว่าธุรกิจของท่านจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการปรับตัวกลับสู่ระดับเดิม (ปี 2562)

  2.4 ท่านคิดว่าธุรกิจของท่านได้รับประโยชน์หรือไม่จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ (อาทิ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง ฯลฯ) และโครงการใดส่งผลบวกต่อธุรกิจท่านมากที่สุดโปรดระบุ หรือท่านคิดเห็นอย่างไรกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ

3.การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร

  3.1 ธุรกิจของท่านมีการนำกระบวนการทำงานโดย Work From Home มาใช้หรือไม่

  3.2 โปรดระบุสัดส่วนสูงสุดของจำนวนพนักงานที่ Work From Home ต่อจำนวนพนักงานทั้งหมดในปี 2563

  3.3 โปรดระบุสัดส่วนจำนวนพนักงานที่ Work From Home ต่อจำนวนพนักงานทั้งหมด ณ ปัจจุบัน

  3.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความข้างต้น และขอให้ท่านร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการนำนโยบายเรื่อง WFH มาใช้ และข้อเสนอแนะในการใช้นโยบาย WFH ในระยะยาว

  “แม้ Work From Home (WFH) จะเป็นหนึ่งทางเลือกในการปรับรูปแบบวิธีการทำงาน แต่คาดการณ์ว่า WFH ไม่ใช่วิธีการทำงานที่เป็นปกติสำหรับ New Normal เพราะ WFH จะทำให้ทักษะหรือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหายไป ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานในอนาคต”

  3.5 โปรดระบุแนวทางของธุรกิจของท่านในการบริหารจัดการพนักงานเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ในปี 2564

  3.6 โปรดระบุแนวทางของธุรกิจของท่านในการส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน

4.การดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  4.1 ธุรกิจของท่านได้มีการดำเนินการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือไม่ อย่างไร

  4.2 ปัจจุบันธุรกิจท่านมีการดำเนินงานเพื่อลดการใช้วัตถุดิบหรือนำบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ของท่านที่ผู้บริโภคใช้งานแล้วกลับมาใช้ประโยชน์หรือไม่อย่างไร ?

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 9 เดือนหลังของปี 2563


ท่านคาดว่าปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร (คาดว่าน่าจะมีผลลบมาก – คาดว่าน่าจะมีผลบวกมาก)

 

 1. ผลกระทบจากการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดมาตรการที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ลดผลกระทบได้อย่างหมาะสม และทันต่อเหตุกาณ์ อาทิ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาในการขายชอร์ต เป็นต้น ต่อตลาดหุ้นไทย
 2. ผลกระทบจากการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดมาตรการที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ลดผลกระทบได้อย่างเหมาะสม และทันต่อเหตุกาณ์ อาทิ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาในการขายชอร์ต เป็นต้น ต่อธุรกิจของท่าน
 3. ผลกระทบจากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor เป็นการชั่วคราว (18 มีนาคมเป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 30 เมษายน) และ ปรับ Circuit Breaker เป็น 3 ระดับ เป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาเดียวกัน และปรับเป็นเกณฑ์ถาวรตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ต่อตลาดหุ้นไทย
 4. ผลกระทบจากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor เป็นการชั่วคราว (18 มีนาคมเป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 30 เมษายน) และ ปรับ Circuit Breaker เป็น 3 ระดับ เป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาเดียวกัน และปรับเป็นเกณฑ์ถาวรตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ต่อธุรกิจของท่าน
 5. ผลกระทบจากการเปิดขายกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เพื่อลดหย่อนภาษี ต่อตลาดหุ้นไทย
 6. ผลกระทบจากการเปิดขายกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เพื่อลดหย่อนภาษี ต่อธุรกิจของท่าน
 7. ผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนรายปี 20% สำหรับบริษัทที่มอบหมายให้ TSD เป็นนายทะเบียน ต่อเศรษฐกิจไทย
 8. ผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนรายปี 20% สำหรับบริษัทที่มอบหมายให้ TSD เป็นนายทะเบียน ต่อตลาดหุ้นไทย
 9. ผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนรายปี 20% สำหรับบริษัทที่มอบหมายให้ TSD เป็นนายทะเบียน ต่อธุรกิจของท่าน
 10. ผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือบริษัทหลักทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ DW และ TFEX และในส่วนของงานรับฝากหลักทรัพย์ได้ลดค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ 20% ให้สมาชิกในช่วงเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 ต่อเศรษฐกิจไทย
 11. ผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือบริษัทหลักทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ DW และ TFEX และในส่วนของงานรับฝากหลักทรัพย์ได้ลดค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ 20% ให้สมาชิกในช่วงเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 ต่อตลาดหุ้นไทย
 12. ผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือบริษัทหลักทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ DW และ TFEX และในส่วนของงานรับฝากหลักทรัพย์ได้ลดค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ 20% ให้สมาชิกในช่วงเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563 ต่อธุรกิจของท่าน
 13. ผลกระทบจากมาตรการรักษาเสถียรภาพในสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อพันธบัตรรัฐบาลในช่วงที่ตลาดตราสารหนี้ขาดสภาพคล่อง ต่อเศรษฐกิจไทย
 14. ผลกระทบจากมาตรการการกษาเสถียรภาพในสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อพันธบัตรรัฐบาลในช่วงที่ตลาดตราสารหนี้ขาดสภาพคล่อง ต่อธุรกิจของท่าน
 15. ผลกระทบจากมาตรการการรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพิ่มสภาพคล่องให้กองทุนรวมตราสารหนี้ในตลาดการเงิน ผ่านมาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) ต่อเศรษฐกิจไทย
 16. ผลกระทบจากมาตรการการรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพิ่มสภาพคล่องให้กองทุนรวมตราสารหนี้ในตลาดการเงิน ผ่านมาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) ต่อตลาดกองทุนรวม
 17. ผลกระทบจากมาตรการการรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพิ่มสภาพคล่องให้กองทุนรวมตราสารหนี้ในตลาดการเงิน ผ่านมาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) ต่อธุรกิจของท่าน
 18. ผลกระทบจากมาตรการการรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย การดูแลสภาพคล่องตราสารหนี้ภาคเอกชน ผ่านกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) ต่อเศรษฐกิจไทย
 19. ผลกระทบจากมาตรการการรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย การดูแลสภาพคล่องตราสารหนี้ภาคเอกชน ผ่านกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) ต่อตลาดตราสารหนี้
 20. ผลกระทบจากมาตรการการรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย การดูแลสภาพคล่องตราสารหนี้ภาคเอกชน ผ่านกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) ต่อธุรกิจของท่าน
 21. ผลกระทบจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการช่วยเหลือ SMEs โดยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป เป็นระยะเวลา 6 เดือน และ Soft Loan ดอกเบี้ย 2% เป็นระยะเวลา 2 ปี ยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ต่อเศรษฐกิจไทย
 22. ผลกระทบจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการช่วยเหลือ SMEs โดยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป เป็นระยะเวลา 6 เดือน และ Soft Loan ดอกเบี้ย 2% เป็นระยะเวลา 2 ปี ยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 23. ผลกระทบจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการช่วยเหลือ SMEs โดยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป เป็นระยะเวลา 6 เดือน และ Soft Loan ดอกเบี้ย 2% เป็นระยะเวลา 2 ปี ยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ต่อธุรกิจของท่าน
 24. ผลกระทบจากมาตรการลดการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ต่อเศรษฐกิจไทย
 25. ผลกระทบจากมาตรการลดการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ต่อธุรกิจของท่าน
 26. ผลกระทบจากการเลื่อนเวลายื่นแบบภาษีสำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ต่อเศรษฐกิจไทย
 27. ผลกระทบจากการเลื่อนเวลายื่นแบบภาษีสำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 28. ผลกระทบจากการเลื่อนเวลายื่นแบบภาษีสำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ต่อธุรกิจของท่าน
 29. ผลกระทบจากการเลื่อนชำระภาษีบุคคลธรรมดาจาก 31 มีนาคม 63 เป็น 31 สิงหาคม 63 ต่อเศรษฐกิจไทย
 30. ผลกระทบจากการเลื่อนชำระภาษีบุคคลธรรมดาจาก 31 มีนาคม 63 เป็น 31 สิงหาคม 63 ต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 31. ผลกระทบจากการเลื่อนชำระภาษีบุคคลธรรมดาจาก 31 มีนาคม 63 เป็น 31 สิงหาคม 63 ต่อธุรกิจของท่าน
 32. ผลกระทบจากการเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาทเพิ่มเป็น 25,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ต่อเศรษฐกิจไทย
 33. ผลกระทบจากการเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาทเพิ่มเป็น 25,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 34. ผลกระทบจากการเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาทเพิ่มเป็น 25,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ต่อธุรกิจของท่าน
 35. ผลกระทบจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยให้เงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน จำนวนผู้ได้รับการเยียวยา 9 ล้านคน ต่อเศรษฐกิจไทย
 36. ผลกระทบจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยให้เงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน จำนวนผู้ได้รับการเยียวยา 9 ล้านคน ต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 37. ผลกระทบจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยให้เงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน จำนวนผู้ได้รับการเยียวยา 9 ล้านคน ต่อธุรกิจของท่าน
 38. ผลกระทบจากนโยบายคืนค่าเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อเศรษฐกิจไทย
 39. ผลกระทบจากนโยบายคืนค่าเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 40. ผลกระทบจากนโยบายคืนค่าเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อธุรกิจของท่าน
 41. ผลกระทบจากมาตรการเยียวยาเรื่องค่าไฟฟ้า: ค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ จำนวน 90 หน่วยต่อเดือน ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 และขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และลดค่าไฟฟ้า 3% ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ต่อเศรษฐกิจไทย
 42. ผลกระทบจากมาตรการเยียวยาเรื่องค่าไฟฟ้า: ค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ จำนวน 90 หน่วยต่อเดือน ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 และขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน (เดือนเมษายน -ขมิถุนายน 2563) และลดค่าไฟฟ้า 3% ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 43. ผลกระทบจากมาตรการเยียวยาเรื่องค่าไฟฟ้า: ค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ จำนวน 90 หน่วยต่อเดือน ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 และขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน (เดือนเมษายน -มิถุนายน 2563) และลดค่าไฟฟ้า 3% ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ต่อธุรกิจของท่าน
 44. ผลกระทบจากมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ที่นำส่งสำนักงานประกันสังคม) ให้สามารถยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ต่อเศรษฐกิจของไทย
 45. ผลกระทบจากมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ที่นำส่งสำนักงานประกันสังคม) ให้สามารถยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 46. ผลกระทบจากมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ที่นำส่งสำนักงานประกันสังคม) ให้สามารถยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ต่อธุรกิจของท่าน
 47. ผลกระทบจากมาตรการเยียวยาเรื่องค่าน้ำ: ลดค่าใช้น้ำร้อยละ 3 เป็นระยะเวลา 3 เดือนสำหรับผู้น้ำทุกประเภท และขยายเวลาชำระค่าน้ำสำหรับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจให้บริการที่พักอาศัย และคืนเงินประกันการใช้น้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำแบบที่พักอาศัย ต่อเศรษฐกิจของไทย
 48. ผลกระทบจากมาตรการเยียวยาเรื่องค่าน้ำ: ลดค่าใช้น้ำร้อยละ 3 เป็นระยะเวลา 3 เดือนสำหรับผู้น้ำทุกประเภท และขยายเวลาชำระค่าน้ำสำหรับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจให้บริการที่พักอาศัย และคืนเงินประกันการใช้น้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำแบบที่พักอาศัย ต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 49. ผลกระทบจากมาตรการเยียวยาเรื่องค่าน้ำ: ลดค่าใช้น้ำร้อยละ 3 เป็นระยะเวลา 3 เดือนสำหรับผู้น้ำทุกประเภท และขยายเวลาชำระค่าน้ำสำหรับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจให้บริการที่พักอาศัย และคืนเงินประกันการใช้น้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำแบบที่พักอาศัย ต่อธุรกิจของท่าน

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2562


ท่านคาดว่าปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร (คาดว่าน่าจะมีผลลบมาก – คาดว่าน่าจะมีผลบวกมาก)

 

 1. ผลกระทบจากมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อาทิ การกีดกันทางการค้าสหรัฐ-จีน ต่อเศรษฐกิจไทย
 2. ผลกระทบจากมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อาทิ การกีดกันทางการค้าสหรัฐ-จีน ต่อธุรกิจของท่าน
 3. ความผันผวนของราคาน้ำมันตามสถานการณ์ของผู้ผลิตน้ำมันโลก ต่อเศรษฐกิจไทย
 4. ความผันผวนของราคาน้ำมันตามสถานการณ์ของผู้ผลิตน้ำมันโลก ต่อธุรกิจของท่าน
 5. การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ (e-commerce) และการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ต่อเศรษฐกิจไทย
 6. การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ (e-commerce) และการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ต่อธุรกิจท่าน
 7. การแข็งค่าของเงินบาท ต่อเศรษฐกิจไทย
 8. การแข็งค่าของเงินบาท ต่อธุรกิจท่าน
 9. เสถียรภาพการเมืองในประเทศ ต่อเศรษฐกิจไทย
 10. เสถียรภาพการเมืองในประเทศ ต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 11. เสถียรภาพการเมืองในประเทศ ต่อธุรกิจของท่าน
 12. นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ ต่อเศรษฐกิจไทย
 13. นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ ต่อกำลังซื้อภายในประเทศ 14 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ ต่อธุรกิจของท่าน

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562


ท่านคาดว่าปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร (คาดว่าน่าจะมีผลลบมาก – คาดว่าน่าจะมีผลบวกมาก)

 

 1. ผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศคู่ค้าต่อเศรษฐกิจโลก
 2. ผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศคู่ค้าต่อเศรษฐกิจไทย
 3. ผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศคู่ค้าต่อการส่งออกของไทย
 4. ผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศคู่ค้าต่อธุรกิจของท่าน
 5. ผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา และแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อเศรษฐกิจโลก
 6. ผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา และแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อเศรษฐกิจไทย
 7. ผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา และแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อธุรกิจของท่าน
 8. ผลกระทบจากสถานการณ์ปิดการให้บริการของหน่วยงานรัฐบาลเป็นการชั่วคราว หรือ "Government Shutdown" ในสหรัฐอเมริกาต่อเศรษฐกิจไทย
 9. ผลกระทบจากสถานการณ์ปิดการให้บริการของหน่วยงานรัฐบาลเป็นการชั่วคราว หรือ "Government Shutdown" ในสหรัฐอเมริกาต่อตลาดทุนไทย
 10. ผลกระทบจากสถานการณ์ปิดการให้บริการของหน่วยงานรัฐบาลเป็นการชั่วคราว หรือ "Government Shutdown" ในสหรัฐอเมริกาต่อธุรกิจของท่าน
 11. ผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันภายในปี 2562 ท่ามกลางการกดดันของสหรัฐ กำลังการผลิตโลก และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกต่อเศรษฐกิจไทย
 12. ผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันภายในปี 2562 ท่ามกลางการกดดันของสหรัฐ กำลังการผลิตโลก และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกต่อตลาดทุนไทย
 13. ผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันภายในปี 2562 ท่ามกลางการกดดันของสหรัฐ กำลังการผลิตโลก และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกต่อธุรกิจของท่าน
 14. ผลกระทบจากสถานการณ์การเลือกตั้งภายในประเทศต่อเศรษฐกิจไทย
 15. ผลกระทบจากสถานการณ์การเลือกตั้งภายในประเทศต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 16. ผลกระทบจากสถานการณ์การเลือกตั้งภายในประเทศต่อตลาดทุนไทย
 17. ผลกระทบจากสถานการณ์การเลือกตั้งภายในประเทศต่อธุรกิจท่าน
 18. ความคืบหน้าของ 5 โครงการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา, โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นต้น ต่อเศรษฐกิจไทย
 19. ความคืบหน้าของ 5 โครงการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา, โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นต้น ต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 20. ความคืบหน้าของ 5 โครงการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา, โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นต้น ต่อธุรกิจท่าน
 21. ผลกระทบจากการที่สหภาพยุโรป (อียู) ประกาศปลดใบเหลืองการทำประมงที่ผิดกฎหมายและไร้ระเบียบ หลังจากให้ใบเหลืองไทยตั้งแต่ปี 2558 ต่อเศรษฐกิจไทย
 22. ผลกระทบจากการที่สหภาพยุโรป (อียู) ประกาศปลดใบเหลืองการทำประมงที่ผิดกฎหมายและไร้ระเบียบ หลังจากให้ใบเหลืองไทยตั้งแต่ปี 2558 ต่อตลาดทุนไทย
 23. ผลกระทบจากการที่สหภาพยุโรป (อียู) ประกาศปลดใบเหลืองการทำประมงที่ผิดกฎหมายและไร้ระเบียบ หลังจากให้ใบเหลืองไทยตั้งแต่ปี 2558 ต่อธุรกิจของท่าน

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2561


ท่านคาดว่าปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร (คาดว่าน่าจะมีผลลบมาก – คาดว่าน่าจะมีผลบวกมาก)

 

 1. ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศคู่ค้าต่อเศรษฐกิจไทย
 2. ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศคู่ค้าต่อธุรกิจท่าน
 3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเศรษฐกิจไทย
 4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อตลาดทุนไทย
 5. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อธุรกิจท่าน
 6. ผลกระทบจากวิกฤตการเมืองของบางประเทศในยุโรปที่อาจส่งผลถึงการแยกตัวออกจากกลุ่มอียูต่อเศรษฐกิจไทย
 7. ผลกระทบจากวิกฤตการเมืองของบางประเทศในยุโรปที่อาจส่งผลถึงการแยกตัวออกจากกลุ่มอียูต่อธุรกิจท่าน
 8. ทิศทางของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเศรษฐกิจไทย
 9. ทิศทางของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อธุรกิจท่าน
 10. ผลกระทบจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อส่งเสริมเสริมความร่วมมือทั้งในเชิงพาณิชย์ การลงทุน การพัฒนาคน การศึกษา ระหว่างประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนามต่อเศรษฐกิจไทย
 11. ผลกระทบจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อส่งเสริมเสริมความร่วมมือทั้งในเชิงพาณิชย์ การลงทุน การพัฒนาคน การศึกษา ระหว่างประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนามต่อธุรกิจท่าน
 12. เสถียรภาพการเมืองในประเทศต่อเศรษฐกิจไทย
 13. เสถียรภาพการเมืองในประเทศต่อกำลังซื้อภายในประเทศ
 14. เสถียรภาพการเมืองในประเทศต่อธุรกิจท่าน

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561


ท่านคาดว่าปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร (คาดว่าน่าจะมีผลลบมาก – คาดว่าน่าจะมีผลบวกมาก)

 

 1. ผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่าวด้าว ต่อเศรษฐกิจไทย
 2. ผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่าวด้าว ต่อธุรกิจของท่าน
 3. ผลกระทบจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อเศรษฐกิจไทย
 4. ผลกระทบจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อธุรกิจของท่าน
 5. ผลกระทบจากการที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้กลับมาให้การยอมรับในมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทยในการประเมินเดือนตุลาคม 2560 ต่อเศรษฐกิจไทย
 6. ผลกระทบจากการที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้กลับมาให้การยอมรับในมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทยในการประเมินเดือนตุลาคม 2560 ต่อธุรกิจของท่าน
 7. ผลกระทบจากการที่ธนาคารโลกประกาศผลจัดลำดับความยากง่ายในการทำธุรกิจในรายงาน Doing Business 2017 ที่ระบุประเทศไทยได้อันดับ 26 จาดทั้งหมด 190 ประเทศ ต่อเศรษฐกิจไทย
 8. ผลกระทบจากการที่ธนาคารโลกประกาศผลจัดลำดับความยากง่ายในการทำธุรกิจในรายงาน Doing Business 2017 ที่ระบุประเทศไทยได้อันดับ 26 จาดทั้งหมด 190 ประเทศ ต่อธุรกิจของท่าน
 9. ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองโลก โดยเฉพาะปัญหาแถบคาบสมุทรเกาหลี ต่อเศรษฐกิจไทย
 10. ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก bitcoin price bubble ต่อเศรษฐกิจโลก
 11. ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก bitcoin price bubble ต่อเศรษฐกิจไทย

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2560


ท่านคาดว่าปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร (คาดว่าน่าจะมีผลลบมาก – คาดว่าน่าจะมีผลบวกมาก)

 

 1. ผลกระทบจากการให้สินเชื่อในโครงการ SMEs Transformation Loan เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีแนวโน้มเติบโตเข้าสู่ Thailand 4.0 ต่อเศรษฐกิจไทย
 2. ผลกระทบจากการให้สินเชื่อในโครงการ SMEs Transformation Loan เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีแนวโน้มเติบโตเข้าสู่ Thailand 4.0 ต่อธุรกิจท่าน
 3. ผลกระทบจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อส่งเสริมเสริมความร่วมมือทั้งในเชิงพาณิชย์ การลงทุน การพัฒนาคน การศึกษา ระหว่างประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ต่อเศรษฐกิจไทย
 4. ผลกระทบจากการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อส่งเสริมเสริมความร่วมมือทั้งในเชิงพาณิชย์ การลงทุน การพัฒนาคน การศึกษา ระหว่างประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ต่อธุรกิจของท่าน
 5. ผลกระทบจากการลดสภาพคล่องในตลาดการเงินโลก ต่อเศรษฐกิจไทยผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ (เริ่มใช้ในปีภาษี 2560) ต่อเศรษฐกิจไทย
 6. ผลกระทบจากการลดสภาพคล่องในตลาดการเงินโลก ต่อธุรกิจของท่าน
 7. ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของการเมืองของสหรัฐอเมริกาต่อเศรษฐกิจไทย

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560


ท่านคาดว่าปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร (คาดว่าน่าจะมีผลลบมาก – คาดว่าน่าจะมีผลบวกมาก)

 

 1. ผลกระทบจากประเทศต่างๆ ในยุโรป มีแนวโน้มที่จะออกจากสหภาพยุโรป ต่อเศรษฐกิจโลก
 2. ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มี Mr. Trump เป็นประธานาธิบดีต่อเศรษฐกิจไทย
 3. ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มี Mr. Trump เป็นประธานาธิบดีต่อธุรกิจท่าน
 4. ผลกระทบจากการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำเป็น 300 ถึง 310 บาท (ที่มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2560) ต่อเศรษฐกิจไทย
 5. ผลกระทบจากการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำเป็น 300 ถึง 310 บาท (ที่มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2560) ต่อธุรกิจท่าน
 6. ผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ (เริ่มใช้ในปีภาษี 2560) ต่อเศรษฐกิจไทย
 7. ผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่ (เริ่มใช้ในปีภาษี 2560) ต่อเศรษฐกิจไทย
 8. ผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่ (เริ่มใช้ในปีภาษี 2560) ต่อธุรกิจของท่าน

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559


ประเด็นที่ 1 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

 

 1. ปัจจุบันองค์กรของท่านมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ Digital Economy ผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 2. องค์กรของท่านมีการประยุกต์ใช้ Website & Social Media Marketing เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านใด
 3. องค์กรของท่านมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment) และระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินอย่างไรในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ (ดำเนินการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ / ไม่อยู่ในแผน)
  • Prompt Pay
  • e-Tax Invoice and e-Receipt
  • e-Custom
  • DBDe-Filing

 

ประเด็นที่ 2 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับความการคาดการณ์ผลกระทบของปัจจัยต่างๆ

 

ท่านคาดว่าปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร (คาดว่าน่าจะมีผลลบมาก – คาดว่าน่าจะมีผลบวกมาก)

 1. ผลกระทบของการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญต่อเศรษฐกิจไทย
 2. การผลักดันเศรษฐกิจไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อธุรกิจของท่าน
 3. แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ต่อธุรกิจของท่าน
 4. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนต่อเศรษฐกิจไทย
 5. การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ต่อธุรกิจของท่าน
 6. การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานพม่าต่อธุรกิจของท่าน
 7. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก กรณีที่สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (อียู) ตามผลการลงประชามติ
 8. ผลกระทบต่อธุรกิจของท่านกรณีที่สหราชอาณาจักรออกจาก การเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (อียู) ตามผลการลงประชามติ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559


ประเด็นที่ 1 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของธุรกิจ

 

ในปี 2559 องค์กรของท่านให้ความสำคัญหรือกำหนดแผนงานเพื่อการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้น / เท่าเดิม / น้อยลง)

 1. มาตรฐานสินค้า บริการ และกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 2. มาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพ สวัสดิการและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 3. มาตรฐานสินค้า บริการ และกระบวนการผลิตที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคทั้งที่เป็นลูกค้าและสังคม
 4. การสร้างนวัตกรรมในด้านสินค้าและบริการ / กระบวนการผลิต / ด้านการตลาด

 

ประเด็นที่ 2 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม

 

ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรของท่านมากที่สุด (โปรดเรียงลำดับ เมื่อ 1 = มากที่สุด)

 • การจัดสรรเงินทุน และแหล่งเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • การลงทุนพัฒนานวัตกรรมเป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไป
 • ความเคยชินกับระบบงานเดิม และวัฒนธรรมขององค์กรไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
 • การพัฒนานวัตกรรมในช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะสม เพราะต้องใช้เวลาและบุคลากร ควรเร่งสร้างผลงานที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรมากกว่า
 • การขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม
 • การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่เข้มงวด ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบนวัตกรรม
 • อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................

 

ประเด็นที่ 3 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับความการคาดการณ์ผลกระทบของปัจจัยต่างๆ

 

ท่านคาดว่าปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร (คาดว่าน่าจะมีผลลบมาก – คาดว่าน่าจะมีผลบวกมาก)

 1. การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาต่อเศรษฐกิจไทย
 2. สถานการณ์การเมืองโลกต่อเศรษฐกิจไทย
 3. การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการภาครัฐต่อธุรกิจไทย
 4. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอันเป็นเป้าหมายของประเทศ (Cluster) ต่อธุรกิจของท่าน
 5. มาตรการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ (Fintech) เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุนและลดความเหลื่อมล้ำต่อธุรกิจของท่าน
 6. นโยบายที่จะขยายอายุการทำงานจาก 60 ปีเป็น 65 ปีต่อธุรกิจของท่าน

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2558


ท่านคาดว่าปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร (คาดว่าน่าจะมีผลลบมาก – คาดว่าน่าจะมีผลบวกมาก)

 1. วิกฤติหนี้ของประเทศกรีซ (Greece) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
 2. ผลกระทบจากการไม่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานการบินขององค์กรการบินระหว่างประเทศ (ICAO) ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 3. ผลกระทบจากการไม่อนุญาตให้เรือประมงที่ผิดกฎหมายทำธุรกิจประมงต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 4. สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศ ต่อระบบเศรษฐกิจไทย
 5. การหมดวาระของสภาปฏิรูปแห่งชาติในเดือนสิงหาคม 2558 และมอบหมายงานต่อให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดำเนินงานผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของไทย
 6. การปรับเปลี่ยนโยบายค่าเงินหยวนของจีนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
 7. การต่ออายุ (renew) โครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ของสหรัฐอเมริกาให้แก่ประเทศไทยถึงเดือนธันวาคม 2560

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558


ท่านมีมุมมองต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมในระยะปานกลางและระยะยาวที่รัฐบาลชุดปัจจุบันประกาศใช้อย่างไร (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง - เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

 1. มาตรการสินเชื่อรายย่อยนาโนไฟแนนซ์ เพื่อช่วยธุรกิจรายย่อยเพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบ
 2. มาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเอสเอ็มอีที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท
 3. ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับสินค้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีการผลิตในไทย
 4. ลดอัตราภาษีอากรขาเข้า สำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต จากเดิมเก็บ 20 - 30% ลดเหลือ 10%
 5. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจระบบ
 6. ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิง
 7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
 8. ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอล

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประเด็นคำถามพิเศษ ในการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557


ท่านคิดว่านโยบายปฏิรูปประเทศไทยด้านใดที่ท่านเห็นว่าควรเร่งดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรกในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า     
(โปรดระบุอันดับ 1 – 3)
__ การปราบปรามทุจริตและคอร์รัปชั่น                                  __ การปฏิรูประบบการเมืองและระบบข้าราชการ
__ นโยบายการคลังการใช้จ่ายภาครัฐ หนี้สาธารณะ                 __ แผนรองรับการค้าและการลงทุนของภูมิภาค
__ การแก้ปัญหาโครงสร้างการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร    __ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้และสังคมผู้สูงอายุ

 

ท่านคิดว่านโยบายการปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจที่ท่านเห็นว่าควรเร่งดำเนินการโดยเร่งดำเนินการ 3 อันดับแรก    
(โปรดระบุอันดับ 1 – 3)
___ การเจรจาสนธิสัญญาหรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ในกลุ่มภูมิภาค (เช่น FATCA/FTA /GMS/CLMV)
___ การเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ (เช่น รถไฟ/รถเมล์/ท่าเรือ)
___ การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐให้มีความคล่องตัวสอดรับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง (เช่น กรมศุลกากร/ก.พาณิชย์/ก.แรงงาน/ กรมสรรพากร)
___ ระบบการจ้างงานที่รองรับการเปิดประเทศ (work permit)    
___ การลงทุนจากต่างประเทศ (foreign direct investment)
___ การลงทุนในต่างประเทศ (Thai direct investment abroad
___ การส่งเสริมนวัตกรรม และการทำ R&D เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
___ การส่งเสริม Long-term Development ผ่านการระดมทุนแบบ Private Public Partnership (PPP) และ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund)

 

 

 

 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center